شنیده می‌شود یکی از تیم‌های انگلیسی خواهان جذب کاوه رضایی شده است.

شنیده می‌شود یکی از تیم‌های انگلیسی خواهان جذب کاوه رضایی شده است.