یک تیم بزرگ چینی خواهان خرید مدافع ایرانی العربی است.

یک تیم بزرگ چینی خواهان خرید مدافع ایرانی العربی است.