در دقیقه 120 و در حالیکه به نظر می رسید بازی تمام است، اینتر به گل برتری رسید. استپ سینه ضعیف ساندرو در محوطه با اثرگذاری متئو دارمیان همراه بود تا سانچس از راه رسید و با زدن ضربه نهایی، کار یوونتوس را در فینال تمام کرد….

در دقیقه 120 و در حالیکه به نظر می رسید بازی تمام است، اینتر به گل برتری رسید. استپ سینه ضعیف ساندرو در محوطه با اثرگذاری متئو دارمیان همراه بود تا سانچس از راه رسید و با زدن ضربه نهایی، کار یوونتوس را در فینال تمام کرد.