برخی افراد بیشتر در معرض تیروئید پرکار هستند.

برخی افراد بیشتر در معرض تیروئید پرکار هستند.