حوادث رکنا: فردی که با تیراندازی شبانه در یکی از محلات ایرانشهر باعث رعب و وحشت عمومی شده بود، در اقدام ضربتی پلیس آن شهرستان دستگیر شد

حوادث رکنا: فردی که با تیراندازی شبانه در یکی از محلات ایرانشهر باعث رعب و وحشت عمومی شده بود، در اقدام ضربتی پلیس آن شهرستان دستگیر شد