نیروهای طالبان برای متفرق کردن تظاهرات زنان در کابل اقدام به تیراندازی هوایی کردند.

نیروهای طالبان برای متفرق کردن تظاهرات زنان در کابل اقدام به تیراندازی هوایی کردند.