چندین نفر در اثرتیراندازی در فروشگاهی در ایالت تگزاس آمریکا کشته شدند.

چندین نفر در اثرتیراندازی در فروشگاهی در ایالت تگزاس آمریکا کشته شدند.