گفته می‌شود که تیراندازی در پی درگیری چند جوان صورت گرفته است و به ادعای پلیس، نشانه‌ای از حمله تروریستی یا افراط‌گرایی داخلی دیده نشده است….

گفته می‌شود که تیراندازی در پی درگیری چند جوان صورت گرفته است و به ادعای پلیس، نشانه‌ای از حمله تروریستی یا افراط‌گرایی داخلی دیده نشده است.