بر اثر وقوع تیراندازی در مدرسه‌ای در شمال آلمان، تا کنون زخمی شدن یک نفر رسانه ای شده است.

بر اثر وقوع تیراندازی در مدرسه‌ای در شمال آلمان، تا کنون زخمی شدن یک نفر رسانه ای شده است.