رکنا: جوان 35 ساله در جریان تیراندازی جلیزی مصدوم شد.

رکنا: جوان 35 ساله در جریان تیراندازی جلیزی مصدوم شد.