مهدی فضائلی در واکنش به تیتر اول یک روزنامه نوشت: در مسایل راهبردی که امنیت و اقتدار کشور در گرو آن است خالی کردن دل مردم خیانت است.

مهدی فضائلی در واکنش به تیتر اول یک روزنامه نوشت: در مسایل راهبردی که امنیت و اقتدار کشور در گرو آن است خالی کردن دل مردم خیانت است.