در ویدئو زیر ، تکنولوژی چرخش محور عقب تریلی با فرمان را مشاهده می نمایید .در تصاویر زیر می بینید که همزمان با چرخش فرمان محور عقبی تریلی هم می چرخد ….

در ویدئو زیر ، تکنولوژی چرخش محور عقب تریلی با فرمان را مشاهده می نمایید .در تصاویر زیر می بینید که همزمان با چرخش فرمان محور عقبی تریلی هم می چرخد .