فرماندار دورود از تکمیل ظرفیت بیمارستان شهدای هفتم تیر این شهرستان خبر داد.

فرماندار دورود از تکمیل ظرفیت بیمارستان شهدای هفتم تیر این شهرستان خبر داد.