کمیته فنی به حیات خود در فدراسیون فوتبال ادامه خواهد داد.

کمیته فنی به حیات خود در فدراسیون فوتبال ادامه خواهد داد.