مشخص نکردن راه خروج از اقتصادتحریمی توسط رئیسی و تیم او، صدای مخالفان رئیس جمهور در مجلس را درآورد.

مشخص نکردن راه خروج از اقتصادتحریمی توسط رئیسی و تیم او، صدای مخالفان رئیس جمهور در مجلس را درآورد.