مقام‌های آمریکایی پس از شکست اخیر اقدام ضد ایرانی واشنگتن، به تکرار ادعا‌هایی علیه کشورمان می‌پردازند که تاکنون نتیجه‌ای برایشان در پی نداشته است….

مقام‌های آمریکایی پس از شکست اخیر اقدام ضد ایرانی واشنگتن، به تکرار ادعا‌هایی علیه کشورمان می‌پردازند که تاکنون نتیجه‌ای برایشان در پی نداشته است.