تایمز اسرائیل اعلام کرد، بنی گانتس در جریان بازدید از فرماندهی شمالی ارتش این رژیم اظهار داشت: ما به اقدام علیه هر تهدید دشمنان خود ادامه خواهیم داد و از انتقال ظرفیت‌های پیشرفته ایران که جان شهروندان ما و ثبات کل منطقه را به خطر بیاندازد، جلوگیری خوا…

تایمز اسرائیل اعلام کرد، بنی گانتس در جریان بازدید از فرماندهی شمالی ارتش این رژیم اظهار داشت: ما به اقدام علیه هر تهدید دشمنان خود ادامه خواهیم داد و از انتقال ظرفیت‌های پیشرفته ایران که جان شهروندان ما و ثبات کل منطقه را به خطر بیاندازد، جلوگیری خواهیم کرد.