ابوالفضل عمویی، نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی، گفت: اتباع بیگانه در ایران در سطح آموزش عالی هیچ مشکلی ندارند و می‌توانند بدون هیچ محدودیتی هم در مدارس و هم در دانشگاه‌ها به تحصیل بپردازند….

ابوالفضل عمویی، نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی، گفت: اتباع بیگانه در ایران در سطح آموزش عالی هیچ مشکلی ندارند و می‌توانند بدون هیچ محدودیتی هم در مدارس و هم در دانشگاه‌ها به تحصیل بپردازند.