موفقیت‌های قابل توجه ایران در کنترل و مدیریت بحران کرونا از نظر پزشکی و ارتباطات اجتماعی، برخی شبکه‌های معاند را برآن داشت تا به هرنحوی این پیروزی را کوچک شمرند؛ غیرواقعی دانستن طرح غربالگری کرونا یکی از مهمترین این تلاش‌ها و کارشکنی‌ها در روزهای اخیر …

موفقیت‌های قابل توجه ایران در کنترل و مدیریت بحران کرونا از نظر پزشکی و ارتباطات اجتماعی، برخی شبکه‌های معاند را برآن داشت تا به هرنحوی این پیروزی را کوچک شمرند؛ غیرواقعی دانستن طرح غربالگری کرونا یکی از مهمترین این تلاش‌ها و کارشکنی‌ها در روزهای اخیر است.