«محمد نعیم» سخنگوی دفتر سیاسی جنبش طالبان دیدار «ویلیام جی برنز» رئیس سیا با «عبدالغنی برادر» معاون سیاسی این جنبش را تکذیب کرد.

«محمد نعیم» سخنگوی دفتر سیاسی جنبش طالبان دیدار «ویلیام جی برنز» رئیس سیا با «عبدالغنی برادر» معاون سیاسی این جنبش را تکذیب کرد.