خبر «ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه مشهد» که امروز در برخی از رسانه‌ها منتشر شد صحت ندارد.

خبر «ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه مشهد» که امروز در برخی از رسانه‌ها منتشر شد صحت ندارد.