پدر نقاشی دیواری ایران، از اتفاقی تلخ در انتشار اشتباه خبر فوتش روایت کرد و گفت: این خبر یک تشابه اسمی بود به نام محمدرضا قادری که آن مرحوم گرافیست بود وبنده در کار نقاشی دیواری….

پدر نقاشی دیواری ایران، از اتفاقی تلخ در انتشار اشتباه خبر فوتش روایت کرد و گفت: این خبر یک تشابه اسمی بود به نام محمدرضا قادری که آن مرحوم گرافیست بود وبنده در کار نقاشی دیواری.