مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان خبر تخریب حمام تاریخی شیخ بهایی به منظور ساختن هتل را تکذیب کرد و گفت: هیچ انسان عاقلی این خبر را باور نمی‌کند و به صراحت آن را تکذیب می‌کنم….

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان خبر تخریب حمام تاریخی شیخ بهایی به منظور ساختن هتل را تکذیب کرد و گفت: هیچ انسان عاقلی این خبر را باور نمی‌کند و به صراحت آن را تکذیب می‌کنم.