سفیر ایران در قطر در مورد تیم مذاکره کننده ایران در وین نوشت: ظاهرا برای حفظ تجارب گذشته تقریبا همه کادر کارشناسی مذاکره کننده قبلی را حفظ کرده اند….

سفیر ایران در قطر در مورد تیم مذاکره کننده ایران در وین نوشت: ظاهرا برای حفظ تجارب گذشته تقریبا همه کادر کارشناسی مذاکره کننده قبلی را حفظ کرده اند.