ایلنا: معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی گفت که متقاضیان بالقوه انحلال عمدتا سینماهای تعطیل و متروک هستند و فهرست و آمار منتشرشده به عنوان متقاضیان انحلال……

ایلنا: معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی گفت که متقاضیان بالقوه انحلال عمدتا سینماهای تعطیل و متروک هستند و فهرست و آمار منتشرشده به عنوان متقاضیان انحلال…