علت تَرَک عظیم کوهستان هراز براساس آخرین پیگیری‌های زمین‌شناسان با سنسورهایی تعبیه شده در منطقه و رصد و ارزیابی دائمی طی ۱۰ روز آینده اعلام می‌شود….

علت تَرَک عظیم کوهستان هراز براساس آخرین پیگیری‌های زمین‌شناسان با سنسورهایی تعبیه شده در منطقه و رصد و ارزیابی دائمی طی ۱۰ روز آینده اعلام می‌شود.