مجبتی توانگر نماینده تهران در مجلس: به زودی منتظر ویدئوهایی باشیم که عده ای دارند در ملاعام و به صورت واضح و علنی روزه خواری می کنند، فیلم می گیرند و در فضای مجازی منتشر می کنند!…

مجبتی توانگر نماینده تهران در مجلس: به زودی منتظر ویدئوهایی باشیم که عده ای دارند در ملاعام و به صورت واضح و علنی روزه خواری می کنند، فیلم می گیرند و در فضای مجازی منتشر می کنند!