رحمت‌اله بیگدلی فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: وقتی علی(ع) شنید گروهى از یارانش در جنگ صفین به سپاه معاویه خطرناک‌ترین دشمن او دشنام مى‌گویند فرمود: «من خوش ندارم شما دشنام‌دهنده باشید … به‌جاى دشنام‌دادن بگویید: خدایا خون‌هاى ماوآن‌ها را از ریختن نگه دا…

رحمت‌اله بیگدلی فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: وقتی علی(ع) شنيد گروهى از یارانش در جنگ صفين به سپاه معاویه خطرناک‌ترین دشمن او دشنام مى‌گويند فرمود: «من خوش ندارم شما دشنام‌دهنده باشيد ... به‌جاى دشنام‌دادن بگوييد: خدايا خون‌هاى ماوآن‌ها را از ريختن نگه دار و ميان ماوآنان آشتى انداز و آن‌ها را كه در اين گمراهى هستند راه بنماى.»