فضای انتخاباتی در حوزه چهار شهرستان ، کهگیلویه ، بهمئی ، چرام و لنده متاثر از حساسیت بسیار بالای دو دوست قدیمی است که اکنون در قامت دو رقیب جدی که گاها به نظر می رسد کارشان از رقابت انتخاباتی گذشته و به تسویه حساب شخصی و انتقام گیری رسیده اند!…

فضای انتخاباتی در حوزه چهار شهرستان ، کهگیلویه ، بهمئی ، چرام و لنده متاثر از حساسیت بسیار بالای دو دوست قدیمی است که اکنون در قامت دو رقیب جدی که گاها به نظر می رسد کارشان از رقابت انتخاباتی گذشته و به تسویه حساب شخصی و انتقام گیری رسیده اند!