وریا غفوری در مواجه با گزاشگر یکی از شبکه‌های تلویزیونی به او توهین کرد!

وریا غفوری در مواجه با گزاشگر یکی از شبکه‌های تلویزیونی به او توهین کرد!