سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: به ما اتهام دروغگویی می‌زنند، این توهین بزرگی به فولاد و مردم خوزستان است که خط قرمز ماست.

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: به ما اتهام دروغگویی می‌زنند، این توهین بزرگی به فولاد و مردم خوزستان است که خط قرمز ماست.