معاون موسسه واکسن و سرم سازی رازی گفت: تا کنون پنج میلیون دز واکسن رازی کووپارس تولید کرده‌ایم و با صدور مجوز مصرف اضطرار، پیگیر هستیم که تا پایان سال، ۲۰ میلیون دز واکسن تولید کرده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهیم….

معاون موسسه واکسن و سرم سازی رازی گفت: تا کنون پنج میلیون دز واکسن رازی کووپارس تولید کرده‌ایم و با صدور مجوز مصرف اضطرار، پیگیر هستیم که تا پایان سال، ۲۰ میلیون دز واکسن تولید کرده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهیم.