یک شرکت خلاق ایرانی موفق شده است با تولید رنگ‌های گیاهی غذا خطرات استفاده از رنگ‌های خوراکی شیمیایی را کاهش دهد.

یک شرکت خلاق ایرانی موفق شده است با تولید رنگ‌های گیاهی غذا خطرات استفاده از رنگ‌های خوراکی شیمیایی را کاهش دهد.