تولید انبوه کیت تشخیص کرونا در وزارت دفاعکیت تشخیص ویروس کرونای ساخت وزارت دفاع صبح امروز در ستاد کل نیروهای مسلح رونمایی شد و به تولید انبوه رسید….

تولید انبوه کیت تشخیص کرونا در وزارت دفاعکیت تشخیص ویروس کرونای ساخت وزارت دفاع صبح امروز در ستاد کل نیروهای مسلح رونمایی شد و به تولید انبوه رسید.