وقوع بارش‌های ابتدای سال ۹۹ منحر به ایجاد سه دریاچه وسیع در فلات مرکزی ایران شده است.

وقوع بارش‌های ابتدای سال ۹۹ منحر به ایجاد سه دریاچه وسیع در فلات مرکزی ایران شده است.