بازیکن تیم سایپا گفت: در سال ۹۸ بهترین اتفاقی که برای من افتاد تولد دخترم بود.

بازیکن تیم سایپا گفت: در سال ۹۸ بهترین اتفاقی که برای من افتاد تولد دخترم بود.