مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهدای انقلاب شهرستان شیراز اعلام کرد که مقدار ۵۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های گوشتی شامل سوسیس و کالباس غیرقابل مصرف در این شهرستان کشف و توقیف شده است….

مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهدای انقلاب شهرستان شیراز اعلام کرد که مقدار ۵۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های گوشتی شامل سوسیس و کالباس غیرقابل مصرف در این شهرستان کشف و توقیف شده است.