ریو اوه که در ترکیب خود از بازیکن ایرانی‌اش بهره می‌برد، برابر اسپورتینگ لیسبون مساوی کرد.

ریو اوه که در ترکیب خود از بازیکن ایرانی‌اش بهره می‌برد، برابر اسپورتینگ لیسبون مساوی کرد.