شواهد امر حاکی از آن است که عدم برگزاری انتخابات تماما الکترونیک در ایستگاه دولت متوقف شده است.

شواهد امر حاکی از آن است که عدم برگزاری انتخابات تماما الکترونیک در ایستگاه دولت متوقف شده است.