توضیحات کارشناس فوتبال درباره تکنولوژی پیشرفته  VAR و کیت مخصوص داخل توپ ها و گل جنجالی ژاپن به اسپانیا

توضیحات کارشناس فوتبال درباره تکنولوژی پیشرفته  VAR و کیت مخصوص داخل توپ ها و گل جنجالی ژاپن به اسپانیا