درباره سایر مشمولانی که برگ آماده به خدمت به سایر تاریخ‌های اعزام دریافت کرده‌اند نیز فراخوان داده می‌شود تا در اولین موعد اعزام بدون آموزش در بدو خدمت به مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح اعزام و به کارگیری شوند و در زمان مناسب دوره‌های آموزش رزم مق…

درباره سایر مشمولانی که برگ آماده به خدمت به سایر تاریخ‌های اعزام دریافت کرده‌اند نیز فراخوان داده می‌شود تا در اولین موعد اعزام بدون آموزش در بدو خدمت به مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح اعزام و به کارگیری شوند و در زمان مناسب دوره‌های آموزش رزم مقدماتی را فرا گیرند.