صحبت های علی رستمی مدیر عامل شرکت صنایع مس ایران درخصوص حمایت های این مجموعه از ورزش کارگری

صحبت های علی رستمی مدیر عامل شرکت صنایع مس ایران درخصوص حمایت های این مجموعه از ورزش کارگری