فرماندار قدس با اشاره اینکه صدای انفجار در شهرقدس امنیتی نبوده است، گفت: حادثه حریق مطرح است.

فرماندار قدس با اشاره اینکه صدای انفجار در شهرقدس امنیتی نبوده است، گفت: حادثه حریق مطرح است.