هدف گروه برنامه‌ساز سید خندان نشان دادن جذابیت و کارآمدی جامعه دینی ایران است و این مهم تنها با همراهی و اعتماد مردم عزیز ایران و صدالبته دعای خیرشان محقق خواهد شد….

هدف گروه برنامه‌ساز سید خندان نشان دادن جذابیت و کارآمدی جامعه دینی ایران است و این مهم تنها با همراهی و اعتماد مردم عزیز ایران و صدالبته دعای خیرشان محقق خواهد شد.