مدیر کل راه آهن استان تهران گفت:برخورد قطار باعث آسیب جدی به پای این مامور فنی شد اما در زمان حادثه پا جدا نمی شود و به همین جهت تحت عمل جراحی قرار گرفته و ما امیدواریم سلامتی پای ایشان با عمل جراحی بازگردد….

مدیر کل راه آهن استان تهران گفت:برخورد قطار باعث آسیب جدی به پای این مامور فنی شد اما در زمان حادثه پا جدا نمی شود و به همین جهت تحت عمل جراحی قرار گرفته و ما امیدواریم سلامتی پای ایشان با عمل جراحی بازگردد.