خودروهای کار همواره نقش بسیار پررنگی در تامین درآمد خانوارها داشته، به طوری که بعضا تا سه خانواده امکان امرار معاش از خودرو کار زامیاد را داشته اند….

خودروهای کار همواره نقش بسیار پررنگی در تامین درآمد خانوارها داشته، به طوری که بعضا تا سه خانواده امکان امرار معاش از خودرو کار زامیاد را داشته اند.