خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر بسته حمایتی دولت تا پایان سال برای بازار سرمایه توضیحاتی ارائه داد.

خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر بسته حمایتی دولت تا پایان سال برای بازار سرمایه توضیحاتی ارائه داد.