رئیس پلیس فتای پایتخت به کسانی که پولی از حساب آن ها برداشت شده توصیه هایی کرد.

رئیس پلیس فتای پایتخت به کسانی که پولی از حساب آن ها برداشت شده توصیه هایی کرد.