جمالی، کارشناس بازار سرمایه نوشت: سهامداران تازه وارد بهتر است از پیشکسوتان و قدیمی های بازار سرمایه مشورت بگیرند تا در مواقعی که بازار دچار هیجان یا اصلاح میشود هیجانی رفتار نکنند….

جمالی، کارشناس بازار سرمایه نوشت: سهامداران تازه وارد بهتر است از پیشکسوتان و قدیمی های بازار سرمایه مشورت بگیرند تا در مواقعی که بازار دچار هیجان یا اصلاح میشود هیجانی رفتار نکنند.