یک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی راهکارهایی برای جلوگیری از اضافه وزن در ایام قرنطینه ارئه داد.

یک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی راهکارهایی برای جلوگیری از اضافه وزن در ایام قرنطینه ارئه داد.